مواردی که هنگام پر کردن پرونده ی دندانپزشکی باید به آن توجه کنید چه هستند؟(1)